offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

 ที่มา : สกก. สป.ศธ.และ youtube

คำร้อง-ทำนอง โดย อาจารย์ ไพรัช แดงเพ็ชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมจัดแนวทางรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี

02 ก.ค. 63  Super administrator   462

พิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European

24 เม.ย. 63  System Administrator   478

สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. พร้อมบุคลากรในสำนักฯ ร่วมกิจกรรม “ ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย “ ประจำงบประมาณ 2562 ณ บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ

30 ก.ย. 62  Super administrator   621

 [19 ต.ค. 63] ประกาศรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 394

 [30 ก.ย. 63] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ Super administrator View : 74

 [23 ก.ย. 63] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 Super administrator View : 200

 [14 ก.ย. 63] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2563 Super administrator View : 135

 [12 ก.ย. 63] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับประเทศ Super administrator View : 179

 [11 ก.ย. 63] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รางวัล โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2563 Super administrator View : 154

 [25 ส.ค. 63] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา ระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" Super administrator View : 308

 [11 ส.ค. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator View : 421

 [14 เม.ย. 63] Hello System Administrator View : 188

 [14 เม.ย. 63] Office Govement System Administrator View : 171

 [16 ส.ค. 63] Hacked By TIMEHacker Super administrator View : 62

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book

ประมวลภาพกิจกรรม

Bls.

29 ส.ค. 63  

Super administrator

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน