แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [07 มิ.ย. 64] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวากชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวากชาด2 รุ่น Super administrator View : 116

 [18 มี.ค. 64] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ Super administrator View : 387

 [13 มี.ค. 64] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 Super administrator View : 887

 [17 ก.พ. 64] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator View : 209

 [10 ก.พ. 64] ประกาศ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Super administrator View : 257

 [08 ก.พ. 64] ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Super administrator View : 1675

 [05 ก.พ. 64] ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกาษธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) Super administrator View : 546

 [04 ก.พ. 64] โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด (หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด) Super administrator View : 662

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน