แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง Super administrator 29 ม.ค. 62 497
2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลูกเสือด้านวิชาการบุกเบิก Super administrator 29 ม.ค. 62 510
3 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ Super administrator 30 ม.ค. 62 492
4 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เพิ่มเติม) Super administrator 30 ม.ค. 62 413
5 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลูกเสือด้านวิชาการบุกเบิก (เพิ่มเติม) Super administrator 30 ม.ค. 62 423
6 ขอแจ้งปิดการรับสมัคร โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (เต็ม) Super administrator 31 ม.ค. 62 628
7 ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน Super administrator 01 ก.พ. 62 708
8 ขอแจ้งปิดการรับสมัคร การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (เต็ม) Super administrator 04 ก.พ. 62 718
9 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24th World Scout Jamboree,2019) 08 ก.พ. 62 689
10 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด Super administrator 12 ก.พ. 62 713
11 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค 15 ก.พ. 62 1451
12 ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 ก.พ. 62 635
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษพาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน Super administrator 31 พ.ค. 62 1227
14 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ Super administrator 15 ต.ค. 62 7587
15 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 29 เม.ย. 62 626
16 คลิปเสียงคำบอกและจังหวะเสียงเพลงใช้ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ(ทุกกลุ่มการประกวด) Super administrator 31 พ.ค. 62 1213
17 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 16 พ.ค. 62 431
18 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 22 พ.ค. 62 450
19 โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ Super administrator 31 พ.ค. 62 927
20 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 03 ก.ค. 62 403
21 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับประเทศ Super administrator 05 ก.ค. 62 1613
22 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) Super administrator 11 ก.ค. 62 1568
23 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Super administrator 13 ส.ค. 62 334
24 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Super administrator 13 ส.ค. 62 466
25 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง ขอขยายเวลาการปิดรับสมัครการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) Super administrator 15 ส.ค. 62 476
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ Super administrator 29 ส.ค. 62 1695
27 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) Super administrator 06 ก.ย. 62 587
28 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2562 Super administrator 17 ก.ย. 62 1158
29 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกากชาด Super administrator 25 ก.ย. 62 768
30 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) Super administrator 25 ก.ย. 62 648
31 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 22 ต.ค. 62 2508
32 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator 22 พ.ย. 62 3561
33 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 03 ม.ค. 63 3273
34 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator 14 ม.ค. 63 2609
35 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) Super administrator 01 ก.พ. 63 2128
36 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสมัครคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อร่วมเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 14 ก.พ. 63 916
37 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 Super administrator 20 ก.พ. 63 875
38 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติในการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ) Super administrator 03 มี.ค. 63 739
39 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 03 มี.ค. 63 702
40 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (สอบภาคปฏิบัติ) Super administrator 30 เม.ย. 63 805
41 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง เลื่อนการประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงกาดีวิถีลูกเสือ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสฯ จะคลี่คลายหรือเข้าสู่สถานการณ์ปกติ Super administrator 08 พ.ค. 63 437
42 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด Super administrator 25 มิ.ย. 63 398
43 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator 11 ส.ค. 63 530
44 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา ระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" Super administrator 25 ส.ค. 63 498
45 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รางวัล โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2563 Super administrator 11 ก.ย. 63 340
46 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับประเทศ Super administrator 12 ก.ย. 63 370
47 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2563 Super administrator 14 ก.ย. 63 377
48 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 Super administrator 23 ก.ย. 63 442
49 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ Super administrator 30 ก.ย. 63 208
50 ประกาศรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 (เต็มแล้ว) Super administrator 27 ต.ค. 63 988
51 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวัน 28 -30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator 06 พ.ย. 63 719
52 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปียุวกาชาดไทย) Super administrator 12 ธ.ค. 63 338
53 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ Super administrator 14 ธ.ค. 63 155
54 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) (เพิ่มเติม) Super administrator 21 ธ.ค. 63 288
55 ประชาสัมพันธ์งดกิจกรรม การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) Super administrator 05 ม.ค. 64 176
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Super administrator 05 ม.ค. 64 166
57 ชะลอการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Super administrator 11 ม.ค. 64 113
58 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 Super administrator 19 ม.ค. 64 879
59 โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด (หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด) Super administrator 04 ก.พ. 64 663
60 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกาษธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) Super administrator 05 ก.พ. 64 546
61 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Super administrator 08 ก.พ. 64 1675
62 ประกาศ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Super administrator 10 ก.พ. 64 257
63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 17 ก.พ. 64 210
64 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 Super administrator 13 มี.ค. 64 887
65 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ Super administrator 18 มี.ค. 64 387
66 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวากชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวากชาด2 รุ่น Super administrator 07 มิ.ย. 64 118

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน