offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

ประกาศ

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง Super administrator 29 ม.ค. 62 347
2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลูกเสือด้านวิชาการบุกเบิก Super administrator 29 ม.ค. 62 374
3 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ Super administrator 30 ม.ค. 62 342
4 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เพิ่มเติม) Super administrator 30 ม.ค. 62 287
5 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลูกเสือด้านวิชาการบุกเบิก (เพิ่มเติม) Super administrator 30 ม.ค. 62 278
6 ขอแจ้งปิดการรับสมัคร โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (เต็ม) Super administrator 31 ม.ค. 62 475
7 ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน Super administrator 01 ก.พ. 62 559
8 ขอแจ้งปิดการรับสมัคร การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (เต็ม) Super administrator 04 ก.พ. 62 572
9 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24th World Scout Jamboree,2019) Admin1 08 ก.พ. 62 520
10 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด Super administrator 12 ก.พ. 62 541
11 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค Admin1 15 ก.พ. 62 897
12 ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Admin1 18 ก.พ. 62 469
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษพาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน Super administrator 31 พ.ค. 62 853
14 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ Super administrator 15 ต.ค. 62 6665
15 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Admin1 29 เม.ย. 62 456
16 คลิปเสียงคำบอกและจังหวะเสียงเพลงใช้ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ(ทุกกลุ่มการประกวด) Super administrator 31 พ.ค. 62 979
17 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Admin1 16 พ.ค. 62 301
18 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Admin1 22 พ.ค. 62 309
19 โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ Super administrator 31 พ.ค. 62 716
20 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 03 ก.ค. 62 260
21 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับประเทศ Super administrator 05 ก.ค. 62 1307
22 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) Super administrator 11 ก.ค. 62 1356
23 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Super administrator 13 ส.ค. 62 211
24 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Super administrator 13 ส.ค. 62 284
25 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง ขอขยายเวลาการปิดรับสมัครการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) Super administrator 15 ส.ค. 62 318
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ Super administrator 29 ส.ค. 62 1312
27 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) Super administrator 06 ก.ย. 62 453
28 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2562 Super administrator 17 ก.ย. 62 940
29 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกากชาด Super administrator 25 ก.ย. 62 602
30 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) Super administrator 25 ก.ย. 62 493
31 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 22 ต.ค. 62 2059
32 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator 22 พ.ย. 62 3025
33 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 03 ม.ค. 63 2992
34 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator 14 ม.ค. 63 1970
35 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) Super administrator 01 ก.พ. 63 1739
36 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสมัครคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อร่วมเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 14 ก.พ. 63 720
37 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 Super administrator 20 ก.พ. 63 473
38 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติในการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ) Super administrator 03 มี.ค. 63 519
39 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator 03 มี.ค. 63 516
40 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (สอบภาคปฏิบัติ) Super administrator 30 เม.ย. 63 552
41 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง เลื่อนการประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงกาดีวิถีลูกเสือ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสฯ จะคลี่คลายหรือเข้าสู่สถานการณ์ปกติ Super administrator 08 พ.ค. 63 255
42 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด Super administrator 25 มิ.ย. 63 128

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน