offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานวิชาการและกิจการนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานวิชาการและกิจการนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานวิชาการและกิจการนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนายทองพูล จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Admin1 View : 256

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน