offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13

การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ได้ให้เกียรติไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสกก. สป.ศธ.   การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13 ( Safety 2018 - the 13th Word Conference on injury Prevention and Safety Promotion)  ในหัวข้อความปลอดภัยในสถานศึกษา ระหว่างวันที่5-7 พ.ย.61 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา. กรุงเทพมหานคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 428

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน