แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

     โดย ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ
และนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) ดำเนินการจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการจัดพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ให้ผลงานงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดี
สำหรับผู้ที่ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย
-ผู้บริหารสถานศึกษา
-ครูผู้สอน
-ผู้ให้การสนับสนุน
ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด รวมจำนวน 192 คน และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผลงานดีเด่นฯ ประเภทผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง จำนวน 14 คน
รวมจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 206 คน

ภาพ/ข้อมูล : Krid Kridsiya

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1136

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน