offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2561 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักฯ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ โรงอาหารชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 289

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน