offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"ครั้งที่3

"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"ครั้งที่3

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ครั้งที่ 3

โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กพฐ. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กศน. ศึกษาธิการภาค รองเลขาธิการ กช.

และ ผู้แทนจาก ศปบ.จชต. และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เข้าร่วมประชุมฯ

โดยฝ่ายเลขานุการ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. กล่าวชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าการจัดโครงการฯ

ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2562 รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดงานชุมนุมฯ 5 วัน 4 คืน ณ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือต่างประเทศ (ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมงานชุมนุมฯ) รวมทั้งสิ้น 40,860 คน ดังนี้

1) ภาคเหนือ (เจ้าภาพหลัก : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่) ดำเนินการจัดงานชุมนุมฯ 1 – 5 มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 6,810 คน

2) ภาคกลาง  (เจ้าภาพหลัก : สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จ.ปทุมธานี) ดำเนินการจัดงานชุมนุมฯ 3 – 7 มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ ค่ายธนะรัชต์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 6,810 คน

3) ภาคตะวันออก (เจ้าภาพหลัก : สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จ.ชลบุรี) ดำเนินการจัดงานชุมนุมฯ 5 – 9 มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 6,810 คน

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพหลัก : สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จ.อุดรธานี) ดำเนินการจัดงานชุมนุมฯ 6 – 10  มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จังหวัดนครพนม จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 6,810 คน

5) ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (เจ้าภาพหลัก : สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จ.นครศรีธรรมราช , สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จ.ภูเก็ต , สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จ.ยะลา และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศปบ.จชต.”) ดำเนินการจัดงานชุมนุมฯ 16 – 20 มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ บริเวณแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 6,810 คน

ทั้งนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำในการดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ดังนี้
1. งานลูกเสือเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจของกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมั่นในองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านลูกเสือของทุกคน
2. การดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ให้คำนึงถึงความสง่างามและสมพระเกียรติ ถือเป็นเกียรติสูงสุดของเราทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้
3. เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของการจัดกิจกรรมให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ
4. การรักษาพยาบาลขอให้วางแผนอย่างเป็นระบบ ระมัดระวังและป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
5. การจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมชุมนุม ขอให้เป็นอาหารปรุงสำเร็จใหม่ ๆ
6. การต้อนรับลูกเสือต่างประเทศให้ช่วยกันต้อนรับดูแลให้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ
7. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ ฯ ของภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ขอให้ประสานฝ่ายความมั่นคงสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย
8. การใช้งบประมาณให้ใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด. ห้ามมีการทุจริตเป็นอันขาด
9. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
1. งานลูกเสือเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจของกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมั่นในองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านลูกเสือของทุกคน
2. การดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ให้คำนึงถึงความสง่างามและสมพระเกียรติ  ถือเป็นเกียรติสูงสุดของเราทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้
3. เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของการจัดกิจกรรมให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ
4. การรักษาพยาบาลขอให้วางแผนอย่างเป็นระบบ ระมัดระวังและป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
5. การจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมชุมนุม ขอให้เป็นอาหารปรุงสำเร็จใหม่ ๆ
6. การต้อนรับลูกเสือต่างประเทศให้ช่วยกันต้อนรับดูแลให้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ
7. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ ฯ ของภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ขอให้ประสานฝ่ายความมั่นคงสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย
8. การใช้งบประมาณให้ใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด. ห้ามมีการทุจริตเป็นอันขาด
9. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Admin1 View : 2785

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน