offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2562

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2562

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงค์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานชุมฯในฐานะเจ้าบ้านในการชุมนุมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน สร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานชุมนุม จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และจากต่างประเทศ จำนวน 6,810 คน ซึ่งกิจกรรมหลัก ที่จัดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ประกอบด้วย กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคเหนือ 5 วัน 5 คืน และกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยหลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมชุมนุมต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อนลูกเสือไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงค์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถึงในส่วนกิจกรรมลูกเสือนั้นถือว่า เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับในสังคมโลก ว่าลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยคำปฏิญาณได้แสดงให้เห็นหน้าที่อันหลากหลายได้แก่ หน้าทีต่อชาติ ลูกเสือจะไม่ยินยอมผู้ใดหรือกลุ่มใดทำร้ายประเทศชาติด้วยวิธีการใดๆ เช่น การกล่าววาจาให้ร้ายต่อประเทศชาติ การกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งลูกเสือจะต้องรู้รักสามัคคีและช่วยสอดส่องดูแลให้แก่ทางราชการต่อภัยคุกคามความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบ หน้าที่ต่อศาสนา ไม่ว่าจะลูกเสือจะนับถือศาสนาใดๆ ขอให้ระลึกและเข้าใจว่าทุกศาสนาต้องมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือสอนให้เป็นคนดี หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ ผมมีความมั่นใจว่าลูกเสือได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในเวลาที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ชาติบ้านเมือง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติอีกด้วย หน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งของลูกเสือ อันเป็นที่ยกย่องจากประชาชนโดยทั่วไป และช่วงท้ายได้ขอบคุณสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดกิจกรรม และคณะกรรมการจัดงานชุมชุม บุคลากร หน่วยงานทุกภาคส่วน สถานศึกษาทุกแห่ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โหลดภาพงานชุมนุมได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 802

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน