สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)
      นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. เป็นผู้กล่าวรายงาน
      สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
โดยกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.) ดำเนินการจัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐาน และถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานวิธีหนึ่ง
สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-ผู้บริหารหรือผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-ผู้บริหารทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ/หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้คัดเลือกและพิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 183 คน

ภาพ/ข้อมูล : Krid kridsiya

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 590

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน