offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)
      นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. เป็นผู้กล่าวรายงาน
      สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
โดยกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.) ดำเนินการจัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐาน และถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานวิธีหนึ่ง
สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-ผู้บริหารหรือผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-ผู้บริหารทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ/หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้คัดเลือกและพิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 183 คน

ภาพ/ข้อมูล : Krid kridsiya

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1012

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน