offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“

สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
#สกก.ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“
นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. พร้อมบุคลากรในสำนักฯ ร่วมกิจกรรม “ ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย “ ประจำงบประมาณ 2562 ณ บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข้อมูล : Krid Kridsiya

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 583

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน