การประชุมจัดแนวทางรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมจัดแนวทางรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น.

     นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรพงษ์ สารแสน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี

     สำหรับปีนี้ ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประกวดฯ โดยให้สถานศึกษาจัดส่งคลิปวีดีโอ การประกวดฯ  ให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินการประกวดฯ แล้วให้จัดส่งคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 7 กลุ่มประกวดฯ เข้ารับการประกวดฯ ระดับประเทศ ต่อไป

     ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงและระดมความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โดยกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้มีการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็งอดทน การเป็นผู้นำ ผู้ตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 585

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน