offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผุ้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 31 พ.ค. 61 566
2 ประชุมการขับเคลื่อนคู่มือแผนกิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะชีวิต Super administrator 31 พ.ค. 61 219
3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การประกวดสวนสนาม Super administrator 02 มิ.ย. 61 237
4 ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 02 มิ.ย. 61 780
5 พิธีเปิดโครงการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ Super administrator 26 มิ.ย. 61 312
6 KM องค์ความรู้ของสำนักการลูกเสือ ยุวากชาดและกิจการนักเรียน สป. Super administrator 16 ส.ค. 61 846
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล Super administrator 23 ก.ค. 61 2253
8 ภาพรับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับประเทศและภาพรับธงชนะเลิศระดับจังหวัด ณ บริเวณสนามกีฬาเทพหัสดิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Super administrator 14 ส.ค. 61 269
9 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8ภูมิภาค) Super administrator 03 ก.ย. 61 234
10 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี Super administrator 03 ก.ย. 61 262
11 ปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 03 ก.ย. 61 448
12 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 Super administrator 12 ก.ย. 61 248
13 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานวิชาการและกิจการนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Admin1 13 ก.ย. 61 221
14 ร่วมรับฟังทีมโปรแกรมเมอร์สรุปผลการจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Admin1 13 ก.ย. 61 239
15 เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ Super administrator 18 ก.ย. 61 240
16 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Super administrator 26 ก.ย. 61 530
17 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ Super administrator 22 ต.ค. 61 514
18 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13 Super administrator 08 พ.ย. 61 316
19 ร่วมงานบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดสงขลา Super administrator 13 พ.ย. 61 321
20 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร Super administrator 13 พ.ย. 61 248
21 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Super administrator 28 พ.ย. 61 239
22 พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภูมิภาค Super administrator 30 พ.ย. 61 260
23 พิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 61 324
24 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา Super administrator 06 ธ.ค. 61 258
25 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน Super administrator 12 ธ.ค. 61 324
26 พิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 26 ธ.ค. 61 253
27 ประชุมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 Super administrator 07 ม.ค. 62 638
28 ร่วมปฏิบัติภารกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ Super administrator 15 ม.ค. 62 446
29 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 15 ม.ค. 62 242
30 เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในงานตามจุดต่างๆและให้กำลังใจทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจ Super administrator 18 ม.ค. 62 342
31 ปฏิบัติภารกิจเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า Super administrator 18 ม.ค. 62 235
32 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย Super administrator 22 ม.ค. 62 372
33 พิธีเปิดโครงการประชุมกำหนดกรอบแนวทางการผลิตรายการวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ Super administrator 21 ม.ค. 62 299
34 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ Super administrator 23 ม.ค. 62 622
35 ประชุมประสานแผนการจัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ Super administrator 23 ม.ค. 62 545
36 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ Super administrator 24 ม.ค. 62 517
37 พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 857 Super administrator 01 ก.พ. 62 553
38 ประชุมการจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Super administrator 08 ก.พ. 62 443
39 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา Super administrator 04 มี.ค. 62 268
40 ประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวการเตรียมการจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 08 มี.ค. 62 273
41 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนประชุม CEO Admin1 18 มี.ค. 62 338
42 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 Admin1 18 มี.ค. 62 201
43 จัดโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร Admin1 21 มี.ค. 62 181
44 การประชุมจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง Admin1 25 มี.ค. 62 281
45 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1738 Admin1 26 มี.ค. 62 651
46 โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ Admin1 26 มี.ค. 62 473
47 ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี Admin1 01 เม.ย. 62 255
48 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร Super administrator 03 เม.ย. 62 417
49 ประชุมคณะทำงาฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการโครงการชุมนุมลูกเสือฯ Super administrator 03 เม.ย. 62 494
50 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศการลสงกรานต์ Super administrator 11 เม.ย. 62 932
51 "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"ครั้งที่3 Admin1 03 พ.ค. 62 2680
52 สัญลักษณ์งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก Admin1 27 พ.ค. 62 2834
53 งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2562 Super administrator 10 มิ.ย. 62 701
54 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 28 ก.ค. 62 358
55 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ Super administrator 28 ก.ค. 62 821
56 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี Super administrator 12 ส.ค. 62 452
57 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์) Super administrator 24 ก.ย. 62 863
58 พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ Super administrator 24 ก.ย. 62 625
59 สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“ Super administrator 30 ก.ย. 62 495
60 ศธ.จิตรอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2562 Super administrator 24 เม.ย. 63 373
61 พิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ) System Administrator 24 เม.ย. 63 337
62 การประชุมจัดแนวทางรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Super administrator 02 ก.ค. 63 142
63 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Super administrator 28 ก.ค. 63 30

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน