ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)  

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

(๑) ฝ่ายช่วยอำนวยการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการ งานสารบรรณ
 • งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์
 • งานอาคารและสถานที่ สิ่งแวด้ล้อม และยานพาหนะของสำนัก
 • งานประสานราชการ และงานเลขานุการ

(๒) ฝ่ายแผนและงบประมาณ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของสำนัก
 • พัฒนาข้อมูล สถิติ และสารสนเทศของสำนัก
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • พัฒนาและยริหารงานบุคคลของสำนัก
 • พัฒนาระบบราชการของสำนัก
 • จัดประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • พัฒนาและดูแลระบบเครือข่าย เว็บไซต์ของำนัก
 • ดูแล รักษา และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 3501

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.210.22.132
Online อยู่ : 1
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 146
เดือนนี้ 1,541
ปีนี้ 4,932
รวมทั้งหมด 4,932
Record: 262 (15.10.2019)
( Counter 17-10-2019 )