ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

(๑) ฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางลูกเสือและรัฐพิธีต่างๆ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการประกวด แข่งขัน ชุมนุม สัมมนา หรือกิจการที่เกี่ยวกับลูกเสือ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินการยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศการส่งเสริมกิจการลูกเสือ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ฝ่ายพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ
 • ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาของลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อสารเรียนการสอน คู่มือ ตำรา แบบเรียน และเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงแนวทางและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการลูกเสือแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ
 • ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) เผยแพร่โดย : administrator View : 5467

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )