ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.)

แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

(๑) ฝ่ายส่งเสริมกิจการยุวกาชาด   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับกิจการยุวกาชาดและการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางยุวกาชาดและรัฐพิธีต่างๆ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการประกวด แข่งขัน ชุมนุม สัมมนา หรือกิจการที่เกี่ยวกับยุวกาชาด
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินการยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนากิจการยุวกาชาด
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศกิจการยุวกาชาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ฝ่ายพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการยุวกาชาด
 • ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาของยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการยุวกาชาดและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการยุวกาชาด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรเกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อสารเรียนการสอน คู่มือ ตำรา แบบเรียน และเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงแนวทางและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการยุวกาชาด แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการยุวกาชาด
 • ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.) เผยแพร่โดย : administrator View : 4065

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.210.22.132
Online อยู่ : 1
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 146
เดือนนี้ 1,540
ปีนี้ 4,931
รวมทั้งหมด 4,931
Record: 262 (15.10.2019)
( Counter 17-10-2019 )