windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.)

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุน และประสานงานกิการยุวกาชาด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่นกระบวนการยุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนงานของสภคาชาดไทย รวมทั้งร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาดในเรื่องที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินงานยุวกาชาด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทาการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาผ่านกระบวนการยุวกาชาด
3) สนับสนุนและดำเนินกาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และ
สนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ หลักสูตร สื่อ คู่มือ ตำรา และอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการยุวกาชาด
6) ให้คำปรึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.) เผยแพร่โดย : administrator View : 16905

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน