ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

(๑) ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 • ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
 • ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ฝ่ายส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • แนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และกำหนดแนวทาง มาตรการ การดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และกำหนดแนวทาง มาตรการ เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
 • จัดระบบและบริหารจัดการศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร
 • กำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกัน แก้ไข การคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ คู่มือ ตำรา และเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการนักเรียนและนักศึกษา
 • ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษาของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) เผยแพร่โดย : administrator View : 3475

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.210.22.132
Online อยู่ : 1
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 146
เดือนนี้ 1,540
ปีนี้ 4,931
รวมทั้งหมด 4,931
Record: 262 (15.10.2019)
( Counter 17-10-2019 )