windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับ
การน้อมนำพระบรมราโบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานด้าน
กิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน รวมทั้งดำเนินงานด้านการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทาการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน
5) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครอง
ความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุ และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครอง
สิทธินักเรียนและนักศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
4) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน
พระราชกระแสค้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษาสู่การปฏิบัติ
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและความปรองดอง สมานฉันท์
6) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
7) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปดรอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัย
แก่นักเรียนและนักศึกษา
8) กำหนดแนวทาง มาตรการ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤดินักเรียนและนักศึกษาให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
10) ให้คำปรึกษาและแนะแก่หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ครือข่ยภาครัฐ ภาคอกช และหวยงนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองความประพฤดิและ
คุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา
11) ให้คำปรึกษา นิทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
นักศึกษาและยาวชน การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
12) คำเนิการเกี่ยวกับศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
การจัดระบบและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
13) ดำเนินการในฐนะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
15) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) เผยแพร่โดย : administrator View : 15482

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน