ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.)

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.)

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย และ ๔ ศูนย์  ดังนี้

(๑) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ คู่มือ ตำรา และเอกสารการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ศลยก. “ผิน แจ่มวิชาสอน”  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • ให้บริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานลูกเสือ
  ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • สนับสนุนงานเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ศลยก. “กฐิน กุยยกานนท์”  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • ให้บริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานลูกเสือ
  ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • สนับสนุนงานเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ศลยก. จังหวัดอุบลราชธานี  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • ให้บริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานลูกเสือ
  ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • สนับสนุนงานเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ศลยก. จังหวัดเชียงราย  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • ให้บริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานลูกเสือ
  ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่
 • สนับสนุนงานเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.) เผยแพร่โดย : administrator View : 4638

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )