windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.)

กลุ่มขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.)

กลุ่มขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
(กลุ่มขับเคลื่อน ศลยก) มีภารกิจดำเนิกาเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ
ยุวภาชา และกิจกรมยาวช งนวิชาการ การฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และยาวชน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรทางการลูกเสื่อ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
2) ส่งเสริม สนับสนุนกาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสื่อ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมเยาวชน
3) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสื่อ ยุวกาชาด และ
กิจกรมเยาวช รวมทั้งกิกรรที่ส่เสริมคุณธรม จริยธรม และระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานลูกเสือ
ยุวภาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
๕) สนับสนงานฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในพื้นที่ รวมทั้งป็นศูนย์เชื่มโยงดข่ายวิทยุสื่อสรเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.) เผยแพร่โดย : administrator View : 15309

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน