แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอำนวยการ (กอ.)

 กลุ่มอำนวยการ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

(ผอ.กลุ่มอำนวยการ)

(รองผอ.กลุ่มอำนวยการ)

ฝ่ายอำนวยการ

(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

         

        

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)

    

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

(หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ)

        

  

 

ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 19475

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน