windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

บุคลากร

นายอำนาจ สายฉลาด 

นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกฤตพัฒน์  พิชัยวรุตมะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

1) นายกฤตพัฒน์  พิชัยวรุตมะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

2) นายสุรัตน์  สร้อยกระจ่าง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

3) นางชุติมา  กมุทะรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

ฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ

1) นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย  

2) นางกนกวรรณ  นิ่มเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 

3) นางวันทนา  ศรีทองคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

       

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

1) นางสุธินี  ขาวอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

       

3) นายอัครเดช  ชาญเวช

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

พนักงานราชการทั่วไปและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

1) นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน

ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

 

2) นางสาวศิรฐา  กรวาทิน

พนักงานแปลภาษา

 

3) นายสมบูรณ์  วัฒนมงคลสุข

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) เผยแพร่โดย : administrator View : 16806

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน