แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

ฝายงานวิชาการ

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ

 

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

           

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

 

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) เผยแพร่โดย : administrator View : 20083

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน