ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.)

กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.)  

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

(๑) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร
 • กำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกัน แก้ไข การคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักรเียนและนักศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบบกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤติและสิธิของนักเรียนและนักศึกษา
 • ติดตาม ประเมิน และรายงานการคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษาของสำนัก
 • จัดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 • ให้ความเห็น ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา

(๒) ฝ่ายคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • แนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเพื่อความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและกำหนดแนวทาง มาตรการ การดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์สำนกังานศึกษาธิการจังหวัด
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและกำหนดแนวทาง มาตรการ เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักรเียนและนักศึกษา
 • จัดระบบและบริหารจัดการศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษาและนิเทศการส่งเสริมความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ฝ่ายคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ประสานสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมแก่นักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิพื่้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วสยสิทธิเด็ก
 • ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแนวทางและมาตรการในการคุ้มคอรงสิทธินักเรียนและนักศึกษา 
 • กำหนดระบบและวิธีการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยานักเรียนและนักศึกษาตามสิทธิพื้นฐานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกียวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูล : กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.) เผยแพร่โดย : administrator View : 4629

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )