ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท #ประกาศเนื่องจาก ศบค. ได้มีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ส่งผลงานทุกท่าน

#เนื่องจาก ศคบ. มีมาตรการ "ล็อกดาวน์ 14 วัน ตั้งแต่ 10 -23 กรกฎาคม 2564 จึงของดรับผลงานที่จะจัดส่งด้วยตอนเอง แต่ยังสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับ
การน้อมนำพระบรมราโบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานด้าน
กิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน รวมทั้งดำเนินงานด้านการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทาการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน
5) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครอง
ความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุ และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครอง
สิทธินักเรียนและนักศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
4) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน
พระราชกระแสค้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษาสู่การปฏิบัติ
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและความปรองดอง สมานฉันท์
6) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
7) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปดรอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัย
แก่นักเรียนและนักศึกษา
8) กำหนดแนวทาง มาตรการ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤดินักเรียนและนักศึกษาให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
10) ให้คำปรึกษาและแนะแก่หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ครือข่ยภาครัฐ ภาคอกช และหวยงนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองความประพฤดิและ
คุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา
11) ให้คำปรึกษา นิทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
นักศึกษาและยาวชน การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
12) คำเนิการเกี่ยวกับศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
การจัดระบบและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
13) ดำเนินการในฐนะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
15) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) เผยแพร่โดย : administrator View : 18983

ผู้บริหาร

 

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน