sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับ
การน้อมนำพระบรมราโบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานด้าน
กิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน รวมทั้งดำเนินงานด้านการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทาการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน
5) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครอง
ความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุ และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครอง
สิทธินักเรียนและนักศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
4) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน
พระราชกระแสค้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษาสู่การปฏิบัติ
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและความปรองดอง สมานฉันท์
6) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
7) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปดรอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัย
แก่นักเรียนและนักศึกษา
8) กำหนดแนวทาง มาตรการ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤดินักเรียนและนักศึกษาให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
10) ให้คำปรึกษาและแนะแก่หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ครือข่ยภาครัฐ ภาคอกช และหวยงนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองความประพฤดิและ
คุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา
11) ให้คำปรึกษา นิทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
นักศึกษาและยาวชน การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
12) คำเนิการเกี่ยวกับศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
การจัดระบบและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
13) ดำเนินการในฐนะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
15) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) เผยแพร่โดย : administrator View : 20073

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน