sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop

กลุ่มอำนวยการ (กอ.)

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)  

 

1กลุ่มอำนวยการ (กอ.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
และจัดการองค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์
3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะของสำนัก
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนัก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติรชการและงบประมาณของสำนัก
6) จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนทศ ระบบเครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ การเผยแพร่และ
7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของสำนัก
ประชาสัมพันธ์

8)ดำเนินการเกี่ยวกับงนพัฒนาและจัดประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนัก
9) จัดทำรางานประจำปีเกี่ยวกับงานลูกเสื่อ ยวกาชาด และกิจการนักเรียน
10) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 17715

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน