windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen sex
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

กลุ่มอำนวยการ (กอ.)

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)  

 

1กลุ่มอำนวยการ (กอ.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
และจัดการองค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์
3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะของสำนัก
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนัก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติรชการและงบประมาณของสำนัก
6) จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนทศ ระบบเครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ การเผยแพร่และ
7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของสำนัก
ประชาสัมพันธ์

8)ดำเนินการเกี่ยวกับงนพัฒนาและจัดประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนัก
9) จัดทำรางานประจำปีเกี่ยวกับงานลูกเสื่อ ยวกาชาด และกิจการนักเรียน
10) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 15690

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน