fethiye escort denizli escort denizli escort bayan diyarbakır escort diyarbakır escort bayan edirne escort edirne escort bayan erzincan escort erzincan escort bayan erzurum escort erzurum escort bayan gaziantep escort gaziantep escort bayan gümüşhane escort gümüşhane escort bayan hakkari escort hakkari escort bayan hatay escort hatay escort bayan ığdır escort ığdır escort bayan ısparta escort ısparta escort bayan istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort izmir escort bayan karabük escort karabük escort bayan kars escort kars escort bayan kastamonu escort kastamonu escort bayan kilis escort kilis escort bayan kırıkkale escort kırıkkale escort bayan www.escortperl.com
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท #ประกาศเนื่องจาก ศบค. ได้มีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ส่งผลงานทุกท่าน

#เนื่องจาก ศคบ. มีมาตรการ "ล็อกดาวน์ 14 วัน ตั้งแต่ 10 -23 กรกฎาคม 2564 จึงของดรับผลงานที่จะจัดส่งด้วยตอนเอง แต่ยังสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่

กลุ่มอำนวยการ (กอ.)

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)  

 

1กลุ่มอำนวยการ (กอ.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
และจัดการองค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์
3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะของสำนัก
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนัก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติรชการและงบประมาณของสำนัก
6) จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนทศ ระบบเครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ การเผยแพร่และ
7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของสำนัก
ประชาสัมพันธ์

8)ดำเนินการเกี่ยวกับงนพัฒนาและจัดประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนัก
9) จัดทำรางานประจำปีเกี่ยวกับงานลูกเสื่อ ยวกาชาด และกิจการนักเรียน
10) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 16648

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน