offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.)

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศพลย.)

(ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุง)

บุคลากร

นายปัญญา ศรีสำราญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ผู้อำนวยการศูนย์

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

1) นางพัชนี  นาคะนาท

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

       

3) นางสรัญญา เรืองสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ศพลย. “ผิน แจ่มวิชาสอน”

 

1) นายสุวรรณ  ปลายแก่น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์

 

2) นางสกาวรัตน์  พยัคฆันตร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รองหัวหน้าศูนย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

 

1) นายธงชัย  สุวันลา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์

 

 

2) นายธัญธนา  ประภาวงค์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

 

ศพลย. “กฐิน กุยยกานนท์”

 

1) นายวิชัย  ผกผ่า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์

 

2) นายวุฒินันท์  รัตนมันตาคม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รองหัวหน้าศูนย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

       

 

2) นางสาวรัตนา  สิงห์โต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

 

3) นายอภิวัฒน์  ศรีสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

 

ศพลย. จังหวัดอุบลราชธานี

 

1) นายธนโชติ  อาราษฎร์

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ. 2

หัวหน้าศูนย์

ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

 

1) นายมาณพ  ศุภสุข

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

ศพลย. จังหวัดเชียงราย 

 

1) นายแสงเพชร  สุดเพาะ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ. 3

หัวหน้าศูนย์

ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

 

1)  นายสายยัญ  คำเขิน

พนักงานบริการ บ ๒

 

 

ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.) เผยแพร่โดย : administrator View : 15818

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน