offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)  

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

(๑) ฝ่ายช่วยอำนวยการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการ งานสารบรรณ
 • งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์
 • งานอาคารและสถานที่ สิ่งแวด้ล้อม และยานพาหนะของสำนัก
 • งานประสานราชการ และงานเลขานุการ

(๒) ฝ่ายแผนและงบประมาณ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของสำนัก
 • พัฒนาข้อมูล สถิติ และสารสนเทศของสำนัก
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • พัฒนาและยริหารงานบุคคลของสำนัก
 • พัฒนาระบบราชการของสำนัก
 • จัดประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • พัฒนาและดูแลระบบเครือข่าย เว็บไซต์ของำนัก
 • ดูแล รักษา และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของสำนัก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 12220

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน