fethiye escort denizli escort denizli escort bayan diyarbakır escort diyarbakır escort bayan edirne escort edirne escort bayan erzincan escort erzincan escort bayan erzurum escort erzurum escort bayan gaziantep escort gaziantep escort bayan gümüşhane escort gümüşhane escort bayan hakkari escort hakkari escort bayan hatay escort hatay escort bayan ığdır escort ığdır escort bayan ısparta escort ısparta escort bayan istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort izmir escort bayan karabük escort karabük escort bayan kars escort kars escort bayan kastamonu escort kastamonu escort bayan kilis escort kilis escort bayan kırıkkale escort kırıkkale escort bayan www.escortperl.com
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท #ประกาศเนื่องจาก ศบค. ได้มีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ส่งผลงานทุกท่าน

#เนื่องจาก ศคบ. มีมาตรการ "ล็อกดาวน์ 14 วัน ตั้งแต่ 10 -23 กรกฎาคม 2564 จึงของดรับผลงานที่จะจัดส่งด้วยตอนเอง แต่ยังสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่

อำนาจหน้าที่

สำนักการลูกเสือ ยุวกาดชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

สำนักการลูกเสือ ยุวกาดชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548)

1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ ข้อบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง

2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

3) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อีกทั้งมีฐานะเป็นหน่วยงานการศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ได้กำหนดให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรา 38 ข (5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (ข้าราชการพลเรือน จำนวน 54 อัตรา ,ข้าราชการครู จ.บริหารการศึกษา จำนวน 51 อัตรา (ว่าง 44 อัตรา) มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน ,พนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ,ลูกจ้างประจำ จำนวน 44 อัตรา)

สำนักการลูกเสือ ยุวกาดชาด และกิจการนักเรียน ได้แบ่งโครงสร้างภายในที่ครอบคลุมภารกิจ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 780/2561 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ดังนี้

 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กห.) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการองค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายช่วยอำนวยการ (2) ฝ่ายแผนและงบประมาณ  และ (3) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการลูกเสือและนโยบายของกระทรวง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ (2) ฝ่ายพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และ (3) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการยุวกาชาด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการยุวกาชาด แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายส่งเสริมกิจการ
  ยุวกาชาด (2) ฝ่ายพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด และ (3) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและนโยบายของกระทรวง แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา (2) ฝ่ายส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา และ (3) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
 5. ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศพลย.) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายพัฒนาวิชาการ และ 4 ศูนย์ ได้แก่ (1) ศพลย. “ผิน
  แจ่มวิชาสอน” (2) ศพลย. “กฐิน กุยยกานนท์” (3) ศพลย. จังหวัดอุบลราชธานี และ (4) ศพลย. จังหวัดเชียงราย 

ทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด
 2. พัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
 3. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
 4. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
 5. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
 6. เพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความประพฤติและสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
 7. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โดยมีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งได้รับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี” ต่อไป

ข้อมูล : อำนาจหน้าที่ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 8124

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน