แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี


ภารกิจหลัก (Core function)
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด
๒. พัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
๓. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
๔. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
๖. เพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความประพฤติและสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน


ภารกิจรอง (Non-core function)
๑. งานให้การสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support)

๒. งานสนับสนุนทางบริหารจัดการ (Administrative Support)
ข้อมูล : ภารกิจ วิสัยทัศน์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1857

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน