Download เอกสาร

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 ผลการแข่งขัน 15 เม.ย. 61 700
2 สรุปรายงานผลการจัดโครงการเรื่องการนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา 21 ธ.ค. 63 674
3 แบบการนำเสนอข้อมูลลงเว็บไซต์สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 11 ต.ค. 62 652
4 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน 22 เม.ย. 62 557
5 แนวปฏิบัติในการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดและแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 27 ธ.ค. 62 2546
6 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 16 ส.ค. 63 353
7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 16 ส.ค. 63 253

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน