windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen sex
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 โครงการเรื่องการนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา 03 ต.ค. 61 619
2 QR Code ขั้นตอนการดำเนินการพิธีต่างๆ ของยุวกาชาด 26 ต.ค. 63 180
3 การศึกษาความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย A Study of the Strength of the Boy Scout unit, Disaster Prevention and Mitigation 31 ส.ค. 63 124
4 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 281
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานหมู่ยุวกาชาดต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ The development of an efficient Red Cross group management model. 31 ส.ค. 63 127
6 แนวทางปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 416
7 คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 1312
8 คู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 04 มิ.ย. 63 218
9 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ.2562 24 มิ.ย. 63 471
10 คู่มือการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 04 มิ.ย. 63 246
11 หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf 24 มิ.ย. 63 615
12 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา.pdf 24 มิ.ย. 63 505
13 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 299
14 การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 25 พ.ค. 63 306

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน