เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 โครงการเรื่องการนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา 03 ต.ค. 61 544
2 QR Code ขั้นตอนการดำเนินการพิธีต่างๆ ของยุวกาชาด 26 ต.ค. 63 46
3 การศึกษาความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย A Study of the Strength of the Boy Scout unit, Disaster Prevention and Mitigation 31 ส.ค. 63 64
4 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 215
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานหมู่ยุวกาชาดต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ The development of an efficient Red Cross group management model. 31 ส.ค. 63 70
6 แนวทางปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 339
7 คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 856
8 คู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 04 มิ.ย. 63 168
9 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ.2562 24 มิ.ย. 63 370
10 คู่มือการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 04 มิ.ย. 63 178
11 หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf 24 มิ.ย. 63 543
12 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา.pdf 24 มิ.ย. 63 405
13 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 231
14 การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 25 พ.ค. 63 246

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน