แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดิจิทัล (Digital)

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 เอกสารดิจิทัล (Digital) โดยใช้ Google ไดรฟ์ 25 พ.ค. 63 6791
2 คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 25 พ.ค. 63 3315
3 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 433
4 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 583
5 คู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 31 พ.ค. 62 563
6 คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) 31 พ.ค. 62 462
7 คู่มือโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 25 มิ.ย. 62 487
8 คู่มือการจัดโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 05 ก.ค. 62 758
9 คู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน 08 มิ.ย. 64 507
10 คู่มือการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง 05 ก.ค. 62 533
11 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 22 ต.ค. 62 360
12 คู่มือการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 22 ต.ค. 62 565
13 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 22 ต.ค. 62 396
14 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 03 ส.ค. 63 2715
15 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา 16 ส.ค. 63 11020
16 คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ในสถานการณ์โควิด - 19 “New Normal”) 08 มิ.ย. 64 7
17 คู่มือฝึกอบรมลุกเสือ เนตรนารี จราจร 08 มิ.ย. 64 6

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน