ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เอกสารดิจิทัล (Digital)

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 เอกสารดิจิทัล (Digital) โดยใช้ Google ไดรฟ์ 13 มี.ค. 62 2713
2 คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 17 พ.ค. 62 1232
3 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 107
4 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 149
5 คู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 31 พ.ค. 62 146
6 คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) 31 พ.ค. 62 113
7 คู่มือโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 25 มิ.ย. 62 135
8 คู่มือการจัดโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 05 ก.ค. 62 255
9 คู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน 13 มิ.ย. 62 116
10 คู่มือการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง 05 ก.ค. 62 134
11 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 22 ต.ค. 62 32
12 คู่มือการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 22 ต.ค. 62 29
13 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 22 ต.ค. 62 55
14 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 12 พ.ย. 62 959
15 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา 13 พ.ย. 62 5960

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )