offering you well-known replique montre movado men's watches: swiss movado men's 5d diamond painting sales with the best prices. all swiss movado men's watches wigs for black women free shipping.

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

เอกสารดิจิทัล (Digital)

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 เอกสารดิจิทัล (Digital) โดยใช้ Google ไดรฟ์ 25 พ.ค. 63 4234
2 คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 25 พ.ค. 63 1787
3 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 220
4 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 313
5 คู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 31 พ.ค. 62 272
6 คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) 31 พ.ค. 62 235
7 คู่มือโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 25 มิ.ย. 62 286
8 คู่มือการจัดโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 05 ก.ค. 62 425
9 คู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน 12 มี.ค. 63 272
10 คู่มือการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง 05 ก.ค. 62 266
11 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 22 ต.ค. 62 133
12 คู่มือการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 22 ต.ค. 62 183
13 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 22 ต.ค. 62 177
14 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 12 พ.ย. 62 2023
15 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา 12 มี.ค. 63 9025

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน