sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการลูกเสือ (กส.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุน และประสนงานกิจกรลูกเอ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่ด้วยการลูกเสือ และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ มีอำนาจ
หน้าที่ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนงานของคณะลูกเสือแห่ชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
เนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สถานศึกษา และหน่วย
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ
3) สนับสนุนและดำเนินกาฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ และสนับสนุน
วิทยากรฝึกอบมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ หลักสูตร สื่อ คู่มือ ตำรา และอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือ
6) ให้คำปรึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสื่อ
7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) เผยแพร่โดย : administrator View : 21914

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน