แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติส่วนตัวผู้บริหาร

 

 

ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน

 

 

นายโอฬาร  เก่งรักษ์สัตว์

 

การศึกษา

          -  การศึกษาบัณฑิต  (พลศึกษา)     มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ พลศึกษา

          -  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา)     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การฝึกอบรม

          -  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  รุ่นที่ ๒๗ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

          -  Course for Leader Trainers  (วูดแบดจ์ ๔ ท่อน)  รุ่นที่ ๑๘   สมาคมลูกเสือออสเตรเลีย

          -  การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสืออาชีพ  (Asia-Pacific Regional Basic Management Course for

                     Professional Scout Executives)  รุ่นที่ ๔๖    สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค

          -  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ ๙๖

          -  การฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๓   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          -  การฝึกอบรมหลักสูตรสู่เส้นทางนักบริหารสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          -  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑

          -  การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

          กระทรวงศึกษาธิการ

          -  การฝึกอบรมอาสาสมัครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

          -  การฝึกอบรม Heart Saver ของ American Heart Association

          -  การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร   กองบังคับการตำรวจจราจร

          -  การฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

          -  ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น  กรมไปรษณีย์โทรเลข

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

          -  ครูโรงเรียนทิวไผ่งาม   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

          -  สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา   กองสารวัตรนักเรียน  กรมพลศึกษา

          -  เจ้าหน้าที่พลศึกษา   ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม  กองการลูกเสือ  กรมพลศึกษา

          -  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม   ฝ่ายฝึกอบรม  กองการลูกเสือ  กรมพลศึกษา

          -  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ   สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          -  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ   สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

          -  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประสบการณ์อื่นๆ

          -  หัวหน้าฝ่ายการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ และงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๐

          -  Camp Staff ค่ายลูกเสือภาคฤดูร้อน ของสมาคมลูกเสืออเมริกา

          -  Camp Staff ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ของสมาคม YMCA กรุงเทพฯ

          -  คณะทำงาน / ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กับสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค  เช่น 

          - ค่ายพัฒนาชุมชนโลก ครั้งที่ ๑  (THE 1st  WORLD COMMUNITY DEVELOPMENT CAMP) ที่อินโดนีเซีย

          - คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  1st  International Scout Camp and Hostel Management Workshop 

           - คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  APR Workshop on Strengthening  Internal and External Communications 

          - การประชุมสัมมนา  APR Seminar on Adult Resources Management  ที่ไต้หวัน 

          - การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st  APR Risk and Safety Management Workshop  ที่สิงคโปร์

          - การประชุมเชิงปฏิบัติการ  APR Workshop onTraining Methods and Techniques

          - การประชุมเชิงปฏิบัติการ  APR Workshop on Environment Education in Scouting 2016

          -  การจัดทำเอกสารองค์ความรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  เช่น

          - สารานุกรมลูกเสือ

          - คู่มือวิชาพิเศษลูกเสือ

          - คู่มือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

          - สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลูกเสือ ยุวกาชาด

          -  คณะกรรมการดำเนินงาน เช่น

          - กรรมการจัดการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ

          - กรรมการตัดสินแข่งขันทักษะลูกเสือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับขาติ

          - กรรมการตัดสินการประกวดแผนการจัดกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

          - กรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

          - กรรมการฝ่ายสวนสนามงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

          -  วิทยากร/ผู้อำนวยการฝึก

          - วิทยากร/ผู้อำนวยการฝึก การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ขั้นความรู้ชั้นสูง /

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง / การฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และขั้นหัวหน้าผู้ให้การ

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ / การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรทักษะเฉพาะ เช่น

ระเบียบแถวลูกเสือ  แผนที่เข็มทิศ  บุกเบิก

          - วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

          -  การนำลูกเสือเดินทางไปร่วมงานชุมนุมในระดับนานาชาติ

          - หัวหน้าคณะนำลูกเสือไทยไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือที่ประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, นิวซีแลนด์, ฟินแลนด์, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา

          - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำลูกเสือไทยไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๑๙  ที่ประเทศชิลี ,ครั้งที่ ๒๑  ที่ประเทศอังกฤษ , ครั้งที่ ๒๒  ที่ประเทศสวีเดน , ครั้งที่ ๒๓  ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

การยกย่อง ชมเชย

         -  เข็มและใบประกาศเกียรติคุณ “หัวหน้าฝ่าย Risk Management งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐”

         -  โล่รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑”

         -  เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑

         -  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ขั้นที่ ๓

 

                                                 

 

ข้อมูล : ประวัติส่วนตัวผู้บริหาร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 42

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน